Strona główna / Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności i RODO

/POLITYKA PRYWATNOŚCI + RODO/

I. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Mayeryn sp. z o.o., z siedzibą przy Żurawia 6/12 00-503 Warszawa (dalej: Mayeryn). Polityka prywatności Mayeryn (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, Klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do Mayeryn: tj. mayeryn.com oraz wszystkich innych serwisów dostępnych w domenie mayeryn.com, w szczególności:

 1. mportal.mayeryn.com
 2. mail.mayeryn.com
 3. chat.mayeryn.com
 4. git.mayeryn.com
 5. mdrive.mayeryn.com
 6. mproject.mayeryn.com

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Mayeryn lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku ze zgłoszeniami na konferencję, konkurs, rekrutację lub szkolenie itd. oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II. Pojęcia użyte w Polityce

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Mayeryn przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Specjalista – kandydat do pracy oferowany przez Mayeryn swoim Klientom.

Użytkownik – kandydat do pracy, subskrybent Newslettera, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie, uczestnik szkoleń, osoba polecająca znajomego do pracy, osoba odwiedzająca strony należące do Mayeryn.

Usługi – należy rozumieć jako usługi realizowane przez Mayeryn drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj: zapis do Newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, zgłoszenie uczestnictwa w konkursach, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach i założenie konta w portalu kandydata

III. Podanie danych osobowych

Podając swoje Dane osobowe na stronie mayeryn.com i innych należących do Mayeryn, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Mayeryn w sposób opisany w niniejszej Polityce.

IV. Administrator Danych osobowych

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Mayeryn, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem szkoleń, wysyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletterów), przyjmowaniem zapisów na konferencje, wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest Mayeryn Sp. z o.o. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa, tel. (22) 485 58 65.

V. Inspektor Ochrony Danych

W Mayeryn został powołany Inspektor Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z zasadami przetwarzania Danych osobowych określonych w niniejszej Polityce Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres rodo@mayeryn.pl.

VI. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne ich przetwarzania

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym newslettera Mayeryn, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
    W przypadku przesyłania newsletterów podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO)
    Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie.
 2. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.
    W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 3. Rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Mayeryn, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych zawartych w CV lub formularzu przez Mayeryn.
    W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji o pracę podstawą prawną jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 4. Organizacji i przeprowadzania konkursów przez Mayeryn.
    W przypadku konkursów podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 5. Organizacji i przeprowadzania szkoleń otwartych i dedykowanych.
    W przypadku szkoleń podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta z Mayeryn poprzez przesłanie formularza zamówienia (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

VII. Prawa Użytkownika

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Mayeryn:

 1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Mayeryn rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:

 1. Cele przetwarzania Danych Osobowych;
 2. Kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
 4. Informacje o prawie do żądania od Mayeryn sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
 7. Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

Mayeryn informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych Osobowych.

Mayeryn zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach Mayeryn zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

VIII. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na szkolenie, konferencję lub inne wydarzenie organizowane przez Mayeryn Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach Mayeryn, w tym newsletterów. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VII niniejszej Polityki.

IX. Nagrywanie rozmów telefonicznych.

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości usług, wszystkie rozmowy prowadzone przez pracowników Mayeryn przy użyciu numerów telefonu przypisanych firmie Mayeryn (z Klientami, kandydatami, partnerami i pomiędzy pracownikami) mogą być rejestrowane.

X. Przetwarzanie Danych Osobowych przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń

Jednym z obszarów działalności Mayeryn są szkolenia otwarte i dedykowane dla Klientów Mayeryn oraz każdej zainteresowanej osoby. W związku z tym Mayeryn będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników zgłaszających uczestnictwo w szkoleniach, w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia. 

XI. Przetwarzanie Danych Osobowych a profilowanie

W Mayeryn odbywa się profilowanie rozumiane jako forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegająca na wykorzystaniu niektórych danych o Użytkowniku. Pozyskiwane dane to m.in.: dane podane przez Użytkowników przy użyciu formularzy na stronie internetowej Mayeryn oraz inne dane udostępnione przez Użytkownika.

Pozwala nam to na:

 • bardziej świadomy i lepiej dopasowany dobór ofert pracy, odpowiadający umiejętnościom i doświadczeniu Użytkowników (w przypadku kandydatów do pracy w Mayeryn),
 • dopasowanie przesyłanych materiałów marketingowych i reklamowych do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

Użytkownik może sprzeciwić się profilowaniu w każdej, chwili zgodnie z rozdziałem VII niniejszej Polityki, lecz wiąże się to z niemożliwością przesyłania informacji marketingowo-handlowych lub otrzymywania nowych ofert pracy dopasowanych do profilu i doświadczenia zawodowego.

XII. Zasady bezpieczeństwa

Mayeryn wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników Mayeryn.

Mayeryn jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

XIII. Cookies

Mayeryn oświadcza, że na stronie mayeryn.com i innych należących do Mayeryn używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
  Pliki Cookies używane na stronie internetowej mayeryn.com i innych należących do Mayeryn mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez Mayeryn plików cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

XIV. Zmiana Polityki

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej [link].

Jesteś teraz offline