Strona główna / Regulamin strony

Regulamin strony

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona mayeryn.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę mayeryn.com oraz przez wszystkie innych serwisy dostępne w domenie mayeryn.com, w szczególności:

 1. mportal.mayeryn.com,
 2. mail.mayeryn.com,
 3. chat.mayeryn.com,
 4. talk.mayeryn.com,
 5. mdrive.mayeryn.com,
 6. mproject.mayeryn.com,

zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych strony mayeryn.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

2.1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie mayeryn.com (oraz na stronach w tej domenie) umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.2. REGULAMIN – niniejszy regulamin stron dostępnych w domenie mayeryn.com.

2.3. USŁUGODAWCA – Mayeryn, adres siedziby: ul. Żurawia 6/12/766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Żurawia 6/12/766, 00-503 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000822146, NIP: 7010963117, REGON: 385269229, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5 000 zł (w całości wpłacony), adres poczty elektronicznej: contact@mayeryn.com, tel.: 22 485 58 65.

2.4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

2.5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony mayeryn.com (oraz stron dostępnych w tej domenie)

2.6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 2. korzystanie z Newslettera,
 3. wysyłanie aplikacji na dostępne oferty pracy

3.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. komputer z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

4.4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@mayeryn.com
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

5.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@mayeryn.com
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem mayeryn.com (oraz pod adresamy w domenie mayeryn.com) korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością mayeryn.com. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony mayeryn.com (oraz stron w domenie mayeryn.com), bez zgody Usługodawcy.

7.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony mayeryn.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane za pośrednictwem strony mayeryn.com (oraz stron w domenie mayeryn.com) zawierane są zgodnie z prawem polskim.

8.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Jesteś teraz offline